Toernooi reglement 2021

            Toernooi reglement Emslandermeer Senior Open 2021

 1. Het Emslandermeer Senior Open golftoernooi wordt van 6 t/m 10 september 2021 gespeeld op de navolgende golfbanen: Golfclub de Semslanden te Gasselternijveen, Golfclub De Compagnie te Veendam;  Golfclub  Westerwolde te Vlagtwedde, Golfpark Exloo te Exloo.
 2. De organisatie en leiding zijn onder eindverantwoordelijkheid van de Stichting ESO Golftoernooien in handen van: Toernooicommissie Emslandermeer Senior Open
  p/a Piet Bolier, Boterzwin 2122, 1788 WB Julianadorp, tel; 0613225308,                   email bolhof16@gmail.com Bankrekening van Stichting ESO Golftoernooien nummer NL80 RABO 0153 7198 50. Tijdens de wedstrijddagen 0613225308 alleen bellen, geen WhatsApp
 3. Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels opgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de richtlijnen van de N.G.F., tenzij hierna anders vermeld. Bij kennelijk administratieve vergissingen wordt niet gediskwalificeerd.
 4. De inschrijving voor deelname aan dit toernooi staat open voor alle amateur-golfers in bezit van een geldig WHS-handicapbewijs met een exact handicap van maximaal 36,0. 
 5. De minimum leeftijd bedraagt voor dames en voor heren 50 jaar, gerekend per 31 augustus 2021.
 6. Iedere spe(eelst)er heeft de keuze voor het spelen van rood en geel. Deze keus geldt voor het hele toernooi.
 7. Het inschrijfgeld bedraagt € 150,–. Spelers met speelrecht op een van de deelnemende golfclubs krijgen € 20 korting op het inschrijfgeld wegens spelen op de home- course. In dit inschrijfgeld is een bedrag van € 10,– opgenomen voor het voor dit toernooi bepaalde goede doel.
 8. De inschrijving van de deelnemers is definitief als zij een volledig ingevuld inschrijfformulier aan het secretariaat hebben verstuurd, de betaling van het inschrijfgeld is voldaan en de inschrijving door de commissie per email is bevestigd. Deelnemers gaan door inschrijving akkoord met opname van hun gegevens in de database van ESO met in acht name van het bepaalde in het Privacy protocol
 9. Spelers die een buggy willen gebruiken dienen lid te zijn van  Stichting Handicart. Het bewijs van lidmaatschap moet voor de start van de eerste wedstrijd worden getoond. Aan de naam van de speler wordt (B) toegevoegd. Er wordt getracht per speler een buggy toe te wijzen, maar dubbel gebruik wordt niet uitgesloten. Er kunnen maximaal 6 deelnemers worden ingeschreven, die een buggy beschikbaar willen krijgen.
 10. Inschrijving kan m.i.v. april 2021 en vindt plaats naar volgorde van binnenkomst van de betaling. Voor de leden van deelnemende golfclubs geldt een voorlopige limiet van 20 deelnemers per club. De commissie kan, met opgaaf van redenen, inschrijvingen weigeren. Bij overtekening of weigering wordt het inschrijfgeld teruggestort.
 11. Een verhindering dient zo spoedig mogelijk aan de toernooicommissie te worden doorgegeven. Als voor 30 juni 2021 een annulering wordt doorgegeven wordt het inschrijfgeld minus € 10 administratiekosten gerestitueerd. Bij annulering in juli 2021 wordt de helft van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij een annulering na 1 augustus 2021 krijgt de inschrijver geen restitutie van het inschrijfgeld. 
 12. De voorlopige startlijsten worden op 1 september 2021 op de website gepubliceerd. Pas op de wedstrijddag wordt de definitieve indeling binnen de groep bekend gemaakt. 
 13. De spelvorm is strokeplay met een maximering per hole op 2x par +2. Er wordt volledige handicapverrekening toegepast. 
 14. Local rules zijn op alle banen van toepassing. Spelers zijn verplicht van deze local rules voor de wedstrijd kennis te nemen en ze na te leven. Voorts nemen de spelers kennis van het dagreglement, dat op de wedstrijdtafel beschikbaar is.
 15. Na afloop van het toernooi wordt een birdie bokaal uitgereikt aan de speler, die tijdens het toernooi de meeste birdies heeft gemaakt. Bij gelijk aantal birdies is de speler met de hoogste handicap bij aanvang van de finaledag winnaar. Een eagle wordt geteld als drie birdies.
 16. Indien door overmacht, ter beoordeling van de commissie, een deelnemer verhinderd is op 6,7 of 9 september 2021, deel te nemen aan de wedstrijd, wordt voor de gemiste wedstrijd een score toegekend van het gemiddelde van de netto score van de andere twee wedstrijden vermeerderd met twee slagen.
 17. De dagelijkse groepswinnaars (drie personen per groep per dag) worden binnen een uur na inlevering van de laatste scorekaart bekend gemaakt. Bij gelijke nettoscore wordt de winnaar bepaald volgens de geldende NGF regels. Indien een winnaar afwezig is, zonder afmelding aan de wedstrijdtafel, gaat de prijs naar de volgende deelnemer.
 18. De ESO finale wordt gespeeld op vrijdag 10 september 2021 als shotgun in vierballen op de baan van Golfclub De Compagnie te Veendam. Tijdens de finales worden de finalisten in principe ingedeeld op basis van het resultaat op de drie voorafgaande speeldagen. De hoofdfinale wordt gespeeld door de bovenste helft van de deelnemers.
 19. De deelnemers die niet behoren tot de beste helft na de wedstrijd van 9 september hebben de mogelijkheid om een combinatie van 9 holes par 72 en de par 3 baan van Golfclub De Compagnie een afsluitende wedstrijd te spelen.
 20. Eindwinnaar is de deelnemer aan de ESO finale met de beste score over de vier wedstrijddagen in totaal. Bij gelijke stand wint de deelnemer met de laagste handicap en bij gelijke handicap bepaalt het lot de winnaar.
 21. Tijdens alle wedstrijden zijn caddies verboden. 
 22. Een speler mag elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de speler het instrument uitsluitend gebruikt om afstanden te meten. De straf voor overtreding van deze bepaling is diskwalificatie. 
 23. Tijdens de wedstrijd is het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons zonder toestemming van de commissie niet toegestaan. Bij het na een eerste waarschuwing afgaan van een mobiele telefoon, waarvoor geen toestemming is verleend, wordt de netto score van de dag met twee slagen verhoogd. 
 24. De handicap van de deelnemer op 6 september blijft tijdens het gehele toernooi geldend. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor opgave van haar/zijn eigen handicap. 
 25. Spelers moeten op elke hole hun bal opnemen als er op die hole 2x par + 1 is gescoord en dan 2x par + 2 schrijven. Indien een bal in een waterhindernis ligt mag maximaal 1 minuut naar die bal worden gezocht.
 26. Spelers mogen zich uitsluitend met toestemming van de commissie in de baan laten vergezellen door een begeleider
 27. Indien de wedstrijd wegens onweerdreiging door de commissie wordt gestaakt en meer dan 9 holes zijn gespeeld wordt voor de resterende holes de eigen par van de deelnemer geschreven.
 28. Spelers dienen zich uiterlijk 40 minuten vóór de opgegeven starttijd te melden bij de wedstrijdleiding en dienen uiterlijk 5 minuten vóór de starttijd bij de 1e tee aanwezig te zijn.  
 29. Op de Westerwoldebaan wordt na hole 9 op de kaart doorgeschreven op hole 10. Dus niet eerst de linkerkant van de kaart volmaken.
 30. Binnen 15 minuten na binnenkomst dienen de spelers hun wedstrijdkaarten bij de wedstrijdleiding in te leveren. De kaart dient volledig en netjes te worden ingevuld en door de speler en marker te worden ondertekend. Indien een marker bezwaren heeft tegen het gedrag of de kaart van de speler dient dat voor het tekenen van de kaart aan de commissie te worden meegedeeld. De kaarten worden door de administratie ingevoerd. Bij afwijking van de netto score wordt dit voorafgaand aan de prijsuitreiking met de speler overlegd.
 31. Indien een speler herhaaldelijk een naar het oordeel van de commissie slordige of onjuist ingevulde scorekaart inlevert, wordt de netto score met twee slagen verhoogd.
 32. De wedstrijdkaarten zijn direct na verwerking op de speeldag ter beschikking van de spelers om die te kunnen afgeven ter verwerking op de homecourse. Niet afgehaalde kaarten worden na vier weken vernietigd.
 33. Alle deelnemers moeten hun WHS handicapbewijs 2021 bij eerste inschrijving kunnen tonen aan de wedstrijdleiding. De toernooicommissie kan de handicaphistorie vanaf 1 januari 2020 opvragen. 
 34. De prijzen worden op de finaledag binnen 75 minuten na het inleveren van de laatste kaart uitgereikt. 
 35. De organisatie van het ESO golftoernooi of haar medewerkers is niet verantwoordelijk voor ongelukken of andere aansprakelijkheidszaken op of rond de banen waarop tijdens het toernooi wordt gespeeld
 36. De uitslagen worden, eventueel vergezeld van een fotorapportage, op het internet gepubliceerd. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming tot het plaatsen van zijn foto.
 37. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal de commissie c.q. de wedstrijdleiding een bindende uitspraak doen, zulks in overeenstemming met de golfregels en de richtlijnen van de N.G.F. De civiele rechter is niet bevoegd een uitspraak te doen. De deelnemer onderwerpt zich door inschrijving aan het toernooi reglement.
  Veendam, april 2021